Kryteria przyjęć 2019/2020 – Technikum Nr 2 (po szkole podstawowej)

Do pierwszej klasy Technikum Nr 2 (technikum pięcioletnie) w zawodzie technik pojazdów samochodowych przyjmowani są uczniowie, którzy:

  • ukończyli szkołę podstawową
  • złożyli dokumenty
  • w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali największą liczbę punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów bierze się pod uwagę sumę punktów za egzamin ósmoklasisty

i oceny uzyskane w szkole podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególnych osiągnięć ucznia.

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzamin ósmoklasisty + maksymalnie 100 punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia.

Razem 200 punktów.

 

You may also like...

Facebook