Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?”

arsW bieżącym roku szkolnym nasza szkoła po raz drugi przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowanego w ramach projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna. Program został objęty patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

„ARS, czyli jak dbać o miłość?” to program autorstwa p. dr Krzysztofa Wojcieszka, który polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy) przez młodzież, także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Zasadniczym celem realizacji programu przeprowadzonego w formie warsztatów, w których wzięli udział uczniowie klasy IIR oraz IB, było wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Program składał się z trzech części:

I. Ars vivendi – sztuka życia

Dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychotropowych.

II. Ars amandi – sztuka kochania

Uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.

III. Ars generandi – sztuka rodzenia

Kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Uświadomienie wpływu substancji psychotropowych na rozwój zarodka i płodu.

You may also like...

Facebook