Rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020

Informator dla kandydatów do klas pierwszych

Harmonogram rekrutacji 2019/2020

Termin składania dokumentów:

13 maja 2019 r. – 25 czerwca 2019 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


Terminy rekrutacji:

 • Od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz.15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 • 16 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół z podziałem na oddziały.
 • Od 16 lipca 2019 r. do 18 lipca 2019 r.  – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w zawodzie: technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy.
 • Od 16 lipca 2019 r. do 24 lipca 2019 r. do godz. 1500 – termin potwierdzenia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w wybranym zawodzie ( technik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy ).
 • 25 lipca 2019 r. godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach.
 • Do końca sierpnia 2019 r. – uczniowie mogą być przyjmowani do szkół dysponujących wolnymi miejscami.
Planowane oddziały
W roku szkolnym 2019/2020 planuje się otwarcie następujących oddziałów:

DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Technikum Nr 2

technik pojazdów samochodowych (limit miejsc 26)

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8

mechanik pojazdów samochodowych (limit miejsc 13)

lakiernik samochodowy (limit miejsc 13)

mechanik motocyklowy (limit miejsc 13)

fryzjer (limit miejsc 13)

Technikum Nr 2

technik pojazdów samochodowych (limit miejsc 26)

Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 8

mechanik pojazdów samochodowych (limit miejsc 13)

elektromechanik pojazdów samochodowych (limit miejsc 13)

blacharz samochodowy (limit miejsc 13)

fryzjer (limit miejsc 13)

Szczegółowe warunki rekrutacji

Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć;

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum,
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
 • kserokopię karty szczepień i kartę zdrowia,
 • 2 zdjęcia,
 • uczniowie starający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 mają ponadto dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; dotyczy to uczniów – młodocianych pracowników,
  uczniom wybierającym zawód elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy szkoła zapewnia zajęcia praktyczne – w związku z tym zaświadczenie nie jest wymagane.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

Kryteria przyjęć dla absolwentów gimnazjum

Do pierwszej klasy Technikum Nr 2 (technikum czteroletnie) w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 przyjmowani są uczniowie, którzy:

 • ukończyli gimnazjum
 • złożyli dokumenty
 • w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali największą liczbę punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów bierze się pod uwagę sumę punktów za egzamin gimnazjalny i oceny uzyskane w gimnazjum z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególnych osiągnięć ucznia.

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzamin gimnazjalny + maksymalnie 100 punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia. Razem 200 punktów.

Kryteria przyjęć dla absolwentów szkoły podstawowej

Do pierwszej klasy Technikum Nr 2 (technikum pięcioletnie) w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz klasy pierwszej Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 przyjmowani są uczniowie, którzy:

 • ukończyli szkołę podstawową
 • złożyli dokumenty
 • w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali największą liczbę punktów.

Przy ustalaniu liczby punktów bierze się pod uwagę sumę punktów za egzamin ósmoklasisty

i oceny uzyskane w szkole podstawowej z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególnych osiągnięć ucznia.

Można uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzamin ósmoklasisty + maksymalnie 100 punktów za oceny uzyskane w szkole podstawowej i szczególne osiągnięcia.

Razem 200 punktów.

Charakterystyka zawodów

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych to specjalista w zakresie budowy i eksploatacji samochodów. Absolwenci tego kierunku kształcenia mają możliwość gruntownego poznania budowy pojazdów samochodowych, a także nowoczesnych metod ich obsługi i naprawy.

Specjalista w dziedzinie pojazdów samochodowych posiada również szeroką wiedzę z zakresu współczesnych układów elektrycznych i elektronicznych, które nie tylko zapewniają prawidłowe i bezawaryjne działanie pojazdu, ale mają ogromny wpływ na bezpieczeństwo ruchu.

Czteroletni cykl kształcenia obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Język obcy zawodowy,
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn,
 • Technologia i konstrukcja maszyn,
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Bezpieczeństwo pracy,
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
 • Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych,
 • Elektrotechnika i elektronika samochododowa,
 • Obsługa pojazdów samochodowych.

Technik pojazdów samochodowych ma szansę zatrudnienia między innymi w:

 • w autoryzowanych stacjach obsługi,
 • stacjach diagnostyki pojazdów,
 • zakładach produkcji pojazdów (m.in. OPEL w Glwicach, Fiat w Tychach),
 • zakładach produkujących podzespoły,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • salonach sprzedaży samochodów,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach sprzedających części i materiały eksploatacyjne.

Wielu absolwentów naszego technikum kontynuje naukę na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Gliwicach i innych renomowanych uczelniach kształcących inżynierów branży motoryzacyjnej.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Po trzech latach nauki, absolwent zdając egzamin zawodowy uzyskuje kwalifikacje w zakresie diagnostyki, naprawy i obsługi pojazdów samochodowych. Uogólniając, praca mechanika samochodowego polega na dbaniu o prawidłowe działanie i odpowiedni poziom techniczny pojazdów powierzonych mu przez klientów (firmy, klienci indywidualni). Obowiązki mechanika pojazdów samochodowych obejmują przede wszystkim sumienne i zgodne z obowiązującą technologią wykonywanie prac demontażowych, montażowych i regulacyjnych w całych pojazdach oraz w poszczególnych zespołach i układach (z wyłączeniem zespołów i układów elektrycznych, którymi zajmuje się elektromechanik samochodowy).

Zajęcia edukacyjne obejmują następujące przedmioty zawodowe:

 • Kształtowanie kompetencji zawodowych,
 • Język obcy zawodowy,
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn,
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych,
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Bezpieczeństwo pracy,
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
 • Praktyczna nauka zawodu

Zajęcia praktyczne odbywają się w renomowanych zakładach samochodowych na terenie Zabrza i okolic. W pierwszej i drugiej klasie zajęcia praktyczne odbywają się dwa razy w tygodniu, a w klasie trzeciej trzy dni w tygodniu.

Mechanik pojazdów samochodowych może znaleźć zatrudnienie przede wszystkim w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów,
 • wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych,
 • zakładach produkujących samochody,
 • zajezdniach i bazach transportowych,
 • firmach przewozowych i kurierskich,
 • firmach zajmujących się dystrybucją części i materiałów eksploatacyjnych.

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka w zawodzie elektromechanik poj. sam. trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Absolwent po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskuje kwalifikacje w zawodzie.

Elektromechanik poj. samochodowych, nazywany często elektrykiem samochodowym zajmuje się w szczególności wykrywaniem i usuwaniem usterek obwodów elektrycznych i elektronicznych pojazdów, a także montażem wyposażenia dodatkowego takich jak alarmy, centralne zamki, sprzęt car audio i innych. Coraz większy udział elektroniki w pojazdach powoduje, że elektromechanicy są i będą bardzo poszukiwaną grupą zawodową na rynku pracy.

W czasie trzech lat kształcenia elektromechanicy uczą się następujących przedmiotów zawodowych:

 • Język obcy zawodowy,
 • Podstawy technologii i konstrukcji maszyn,
 • Technologia i konstrukcja maszyn,
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Bezpieczeństwo pracy,
 • Budowa pojazdów samochodowych,
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki,
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
 • Diagnostyka samochodowa,
 • Elektrotechnika i elektronika samochodowa,
 • Kształtowanie kompetencji zawodowych.

Elektromechanik samochodowy, podobnie jak mechanik może znaleźć zatrudnienie w wielu zakładach branży motoryzacyjnej, zwłaszcza w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów oraz wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych.

MECHANIK MOTOCYKLOWY 

Mechanik motocyklowy to nowy zawód, który w 2015 roku pojawił się w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu od roku szkolnego 2016/2017 proponuje absolwentom gimnazjów możliwość kształcenia w tym przyszłościowym i ciekawym zawodzie.

Obecnie usługi w zakresie serwisu oraz napraw motocykli zaliczają się do prężnie rozwijającej się dziedziny gospodarczej. Statystyki liczby zarejestrowanych motocykli wskazują na rosnącą popularność tych pojazdów wśród użytkowników dróg. W obliczu rozrastającej się dynamicznie liczby motocykli i skuterów oraz powiększającej się liczby zakładów obsługujących tę grupę pojazdów, konieczne staje się zapewnienie wykwalifikowanych kadr do serwisowania, dokonywania przeglądów, konserwacji i napraw.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi:

 • w stacjach obsługi i napraw motocykli,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych motocykli,
 • w salonach sprzedaży motocykli,
 • w firmach zajmujących się dystrybucją części motocyklowych.

Trzyletni cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Podstawy konstrukcji maszyn,
 • Budowa i eksploatacja motocykli,
 • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie motocykli,
 • Przepisy ruchu drogowego,
 • Działalność gospodarcza w branży motoryzacyjnej,
 • Język obcy zawodowy,
 • Kształtowanie kompetencji zawodowych,
 • Diagnostyka motocykli,
 • Obsługa i naprawa motocykli.

BLACHARZ SAMOCHODOWY

Nauka w zawodzie blacharz samochodowy również trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym zdawanym przed komisją powołaną przez Cech Rzemiosł Różnych. Zajęcia praktyczne odbywają się w autoryzowanych stacjach obsługi i w wyspecjalizowanych zakładach rzemieślniczych.

Blacharz samochodowy, to specjalista od nadwozi samochodowych. Podstawowym profilem działalności blacharza smochodowego są prace remontowo-modernizacyjne oraz prototypowe w zakresie obróbki i kształtowania blach samochodowych.

Trzyletni cykl nauki obejmuje następujące przedmioty zawodowe:

 • Kształtowanie kompetencji zawodowych,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Konstrukcja pojazdów samochodowych,
 • Obsługa klienta w warsztacie blacharskim,
 • Rysunek techniczny,
 • Technologia napraw blacharskich,
 • Praktyczna nauka zawodu.

Blacharz samochodowy jest bardzo cenionym i poszukiwanym fachowcem w Polsce i w wielu krajach Unii Europejskiej. Może znaleźć zatrudnienie w zakładach motoryzacyjnych zajmujących się budową i naprawą samochodów.

LAKIERNIK

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami.

Lakiernik samochodowy wykonuje czynności związane z remontem i renowacją powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnię, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami. Mówiąc o lakierniku samochodowym najczęściej mamy na myśli kogoś, kto pracuje w niedużym warsztacie lakierniczym. Wykonuje on czynności lakiernika samochodowych napraw lakierniczych. Ale lakiernik samochodowy może również pracować w fabryce samochodów.

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • podstawy technik wytwarzania,
 • technologia prac lakierniczych,
 • działalność gospodarcza w branży mechanicznej,
 • język obcy w branży mechanicznej,
 • konstrukcje maszyn.

FRYZJER

W zabrzańskiej „samochodówce” kształcą się nie tylko specjaliści branży motoryzacyjnej. Najlepszym tego przykładem jest prowadzona od wielu lat klasa „fryzjerska”. Zajęcia w szkole odbywają się w nowoczesnej pracowni fryzjerskiej, poza tym uczennice kilka razy w tygodniu odbywają praktyki w renomowanych zakładach fryzjerskich.

Zajęcia w szkole obejmują następujące przedmioty zawodowe:

 • Kształtowanie kompetencji zawodowych,
 • Język obcy zawodowy,
 • Higiena i bezpieczeństwo pracy,
 • Podstawy fryzjerstwa,
 • Techniki fryzjerskie,
 • Zarządzanie salonem fryzjerskim,
 • Praktyczna nauka zawodu.

Po trzech latach nauki absolwenci przystępują do egzaminu czeladniczego.

Fryzjer zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje.

Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów – farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.

Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Od dobrego fryzjera wymagane są przede wszystkim umiejętności fryzjerskie, a co za tym idzie umiejętności manualne, wyobraźnia, zmysł estetyczny, jak również również wysoka kultura osobista oraz czystość podczas wykonywania pracy. Ważne jest również aby fryzjer szanował decyzje klienta i słuchał jego wskazówek i życzeń.

Miejscem pracy fryzjera mogą być nie tylko salony fryzjerskie, ale także miejsca, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów, czyli teatry, plan zdjęciowy, telewizja, studia fotograficzne.

Wykazy zakładów gotowych przyjąć uczniów na rok szkolny 2019/2020

Dla zainteresowanych nauką zawodu w naszej szkole publikujemy wykazy zakładów pracy gotowych do przyjęcia uczniów przygotowany przez Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu.

Przy każdym zakładzie pracy podana jest liczba wolnych miejsc.

Poznaj kształcenie zawodowe w naszej szkole

Masz pytania? – skontaktuj się z nami!

Facebook