STYPENDIA SZKOLNE 2018/2019

Termin i miejsce składania wniosków:

Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego należy złożyć terminie do15 września 2018r. u pedagoga szkolnego, pokój nr 16.

Wzór wniosku wraz z załącznikami jest dostępny u pedagoga oraz w Wydziale Oświaty w Zabrzu ul. Wolności 286 (pokój 312, III piętro) Wzór online dostępny jest poniżej:

Wniosek stypendium szkolne 2018


Kto może złożyć wniosek?

 • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletni uczeń,

(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia .

Upoważnienie do stypendium

Adres zamieszkania wnioskodawcy i dziecka musi być taki sam.


Kto może otrzymać?

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący w mieście Zabrze, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak

umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.). Miesięczna

wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust. 3–13 w/w ustawy. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

UWAGA: Od dnia 01.10.2018r. nastąpi zmiana kryterium dochodowego na 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

– miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

– składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

– kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.


Dokumentowanie dochodu

Każdy dochód podany przez rodzica musi być udokumentowany. Jeżeli rodzić nie posiada dokumentu potwierdzającego dany dochód to wypełnia oświadczenie

Oświadczenie w różnych przypadkach

Szkoła przyjmująca wniosek uwierzytelnia za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów przedstawianych przez wnioskodawców.

Jeżeli rodzina korzysta ze świadczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu w formie:

zasiłku okresowego – w takim przypadku wystarczy przedłożyć zaświadczenie z MOPR-u potwierdzające zasiłek okresowy,

zasiłku celowego – w takim przypadku należy udokumentować wszystkie dochody (tzn. zasiłek rodzinny, alimenty, dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny, dochody z tytułu umowy o pracę, zlecenie itd.)

– jeżeli rodzina otrzymuje zasiłek okresowy oraz celowy to wtedy należy przedstawić wyłącznie zaświadczenie z MOPR-u potwierdzające otrzymywanie zasiłku okresowego.

– jeżeli we wniosku zaznaczono np. bezrobocie, niepełnosprawność itd. to należy przedstawić dokument, który to potwierdzi ( np. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby, orzeczenie o niepełnosprawności.

Do dochodu ustalonego w powyższy sposób nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 • zasiłku celowego;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • wartości świadczenia w naturze;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195) oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz.

575). Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 930 z późn. zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.


Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

a) całkowitego lub częściowego pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności udziału w zajęciach: sportowych, językowych, muzycznych, tanecznych, informatycznych i innych, a także realizowanych przez szkołę wyjazdów do kina, teatru, na wycieczki szkolne, zielone szkoły, dodatkowe zajęcia poza lekcyjne, itp.,

b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszyty, przybory szkolne, tornister, plecak szkolny, strój galowy, strój na zajęcia wychowania fizycznego, obuwie sportowe, lektury szkolne, opracowania szkolne, atlasy, encyklopedie, słowniki, inne wyposażenie wymagane przez szkołę, komputer i programy naukowe do tych komputerów, tusz do drukarki, abonament internetowy, itp.,

c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w tym w szczególności transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej (zwrot kosztów związany z dojazdem do szkoły poza miejscem zamieszkania), pobytu w internacie, bursie.

Stypendium szkolne w formie przewidzianej w pkt. a b, c, udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty wystawionych na wnioskodawcę oraz na podstawie dokumentów potwierdzających zobowiązanie do poniesienia kosztów.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub w kilku formach jednocześnie.


Dokumentowanie wydatków:

Stypendium szkolne realizowane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków na cele edukacyjne dla uczniów według katalogu wydatków kwalifikowanych po przedłożeniu dowodu potwierdzającego poniesione wydatki wystawionego na wnioskodawcę, zgodnie z jego adresem zamieszkania ( jak we wniosku) w formie gotówkowej, do wysokości przyznanego stypendium szkolnego.

W roku szkolnym 2018/2019 obowiązują faktury, rachunki, umowy za:

 • zakup podręczników od 1 lipca 2018r.,
 • pozostałe materiały szkolne od 1 lipca 2018r.– według wykazu wydatków kwalifikowanych ( u pedagoga),
 • abonament internetowy od września 2018r. do czerwca 2019r.
 • bilety za dojazdy do szkoły od września 2018r. do czerwca 2019r.

Pouczenie:

 • Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego zgodnie z art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)
 • Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2016, poz. 1943 ze zm.)
 • Na podstawie art. 233 kodeksu karnego kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Informacje : pedagog szkolny , pokój nr 16

Może Ci się również spodoba

Facebook