Tematy prezentacji na ustny egzamin maturalny z języka polskiego

Sesja wiosenna 2019

JĘZYKZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKILITERATURA

1. Język współczesnej młodzieży. Przeanalizuj zgromadzony materiał i wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nim odzwierciedlenie.

2. Polszczyzna wobec zapożyczeń. Omów zjawisko przywołując przykłady z literatury, publicystyki i codziennej komunikacji.

3. Funkcje środków ekspresji językowej w dziennikarstwie sportowym. Scharakteryzuj i oceń język wybranych sprawozdawców sportowych na podstawie zgromadzonego materiału językowego.

4. Sposoby funkcjonowania różnych odmian języka w dziele literackim. Opracuj zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów.

5. Scharakteryzuj język wybranych bohaterów literackich. Uwzględnij cechy ujawniające ich przynależność środowiskową i charakter.

6. Omów błędy językowe na podstawie zgromadzonego materiału. Odwołaj się do wypowiedzi radiowych, telewizyjnych, czasopiśmienniczych.

7. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu. Przedstaw procesy językowe zachodzące w trakcie ich powstawania na podstawie celowo zgromadzonego materiału językowego.

8. Sztuka tworzenia nowych wyrazów. Omów zagadnienie na przykładzie utworów wybranych pisarzy.

9. Język powieści historycznych. Omawiając zjawisko archaizacji, odwołaj się do wybranych przykładów.

10. Na podstawie wybranych przykładów literackich przedstaw różne funkcje stylizacji językowej.

11. Omów funkcje języka w tworzeniu groteskowych obrazów świata. Dokonaj analizy wybranych przykładów.

12. Styl biblijny i jego rola w literaturze polskiej. Omów problem odwołując się do wybranych przykładów.

13. Związki frazeologiczne we współczesnej reklamie. Scharakteryzuj zjawisko, korzystając ze zgromadzonego materiału z prasy, radia, telewizji.

14. Językowe środki perswazji w reklamie. Zanalizuj i przedstaw wybrane przykłady z radia, telewizji i prasy.

15. Środki retoryczne w literaturze. Na przykładach wybranych tekstów z różnych epok omów ich funkcje.

16. Modne wyrazy i związki wyrazowe. Przedstaw przyczyny zjawiska i oceń jego wpływ na bogactwo językowe, analizując przykłady ze współczesnej polszczyzny.

17. Reklama a dialog z kulturą. Omów problem ze szczególnym uwzględnieniem sposobów nawiązywania w reklamie do tekstów literackich oraz innych wytworów kultury wysokiej.

18. Oceń świat wartości współczesnej młodzieży na podstawie analizy językowej tekstów piosenek hip-hopowych.

1. Biblia jako źródło kultury europejskiej. Wyjaśnij funkcję toposów biblijnych, odwołując się do wybranych przykładów w literaturze i sztuce.

2. Przedstaw wizerunki śmierci. Porównaj różnorodne ujęcia tego motywu w literaturze i malarstwie różnych epok.

3. Wojna jako temat literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach.

4. Kobieta w utworze literackim i sztuce. Przedstaw, wykorzystując stosowne teksty kultury.

5. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Omów na podstawie wybranych przykładów.

6. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat na podstawie wybranych przykładów.

7. Impresjonizm i ekspresjonizm w poezji i malarstwie modernizmu. Przedstaw realizację założeń kierunków artystycznych epoki w wybranych dziełach.

8. Krajobraz tatrzański w literaturze i w malarstwie Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

9. Wielcy kochankowie. Przedstaw ich kreacje literackie i filmowe.

10. Brzydota w sztuce. Przedstaw zjawisko na przykładzie wybranych dzieł literatury i malarstwa.

11. Motyw Apokalipsy. Omów jego funkcjonowanie na przykładach utworów literackich i dzieł kultury różnych epok.

12. Filmowe adaptacje dzieł literackich jako przykład interpretacji tekstu – pierwowzoru. Odwołaj się do wybranych przykładów i dokonaj ich oceny.

13. Kult maryjny w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.

14. Na wybranych przykładach omów różne ujęcia motywu grozy w literaturze i sztuce.

15. Motywy mitologiczne w literaturze i malarstwie. Przedstaw ich realizację w oparciu o wybrane przykłady.

16. Porównaj różne wizerunki matki w literaturze i sztukach plastycznych. Przedstaw na wybranych przykładach.

17. Portret kobiecy w literaturze i malarstwie XIX i XX wieku. Rozważ koncepcje piękna na wybranych przykładach.

18. Na wybranych przykładach przedstaw sposoby kreowania postaci rycerza w literaturze i w różnych dziedzinach sztuki.

19. Sceny batalistyczne w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw i porównaj sposoby ich prezentacji.

20. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

21. Różne obrazy natury. Przedstaw temat na wybranych przykładach z literatury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem technik kreowania przestrzeni artystycznej.

22. Średniowieczna pokora, renesansowa harmonia, niepokoje baroku. Przedstaw różnorodność ludzkich postaw wobec świata i drugiego człowieka w literaturze i sztuce tamtych epok.

23. Historia w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

24. Dramaty W. Szekspira a ich filmowe adaptacje. Oceń odwołując się do wybranych przykładów.

25. Ujęcie obrazu nieba, piekła, szatana, śmierci i sądu ostatecznego. Omów na przykładzie wybranych dzieł literackich i sztuki.

26. Kreacje postaci fantastycznych. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich i dzieł sztuki

1. Antyczne toposy w literaturze. Zaprezentuj ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

2. Motyw Tanatosa i Erosa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
3.Omów motyw przemijania i śmierci na wybranych przykładach literackich.

4.Różnorodne ujęcia motywu rodziny w literaturze. Analizując problem, odwołaj się do wybranych przykładów.

5. Kostium, maska, przebrania. Na postawie wybranych przykładów przedstaw rozważania o bohaterach literackich, ukrywających swoją tożsamość.

6. Sarmatyzm w literaturze wybranych epok. Przedstaw stosunek pisarzy do szlachty polskiej.

7. Oceń znaczenie pieśni patriotycznych i hymnów narodowych w kontekście dziejów narodu i ojczyzny. Odwołaj się do wybranych przykładów literackich.

8. Człowiek uwikłany w historię swoich czasów. Przedstaw i oceń bohaterów, którzy podjęli walkę za ojczyznę na podstawie wybranych przykładów literackich.

9. Obłąkani i szaleni w literaturze. Zaprezentuj różne kreacje bohaterów w wybranych przykładach.

10. Omów różne sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w literaturze polskiej, odwołując się do wybranych epok.

11. Przedstaw różne ujęcia miłości w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

12. Ukaż motyw walki o niepodległość w wybranych utworach literackich różnych epok.

13. Idealiści i marzyciele w literaturze. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach z różnych epok .
14. Ukaż problem odwiecznej walki dobra ze złem w wybranych utworach literackich.

15. Przedstaw portrety bohaterów zbuntowanych w literaturze polskiej i obcej oraz dokonaj ich oceny.

16. Ukaż różnorodne portrety kobiet w literaturze wybranych epok.

17. Wizje, sny, proroctwa w literaturze. Omów sposoby ich funkcjonowania w dziełach wybranych twórców.

18. Omów i zilustruj przykładami różne funkcje motywu winy i kary w literaturze różnych epok.

19. Siła i słabość człowieka w sytuacjach zagrożenia. Omów problem na
wybranych przykładach z literatury.

20. Groteska jako sposób wyrażania tragiczności świata. Omów na przykładzie
wybranych utworów.

21. Motyw wędrówki w literaturze. Omów temat, przywołując materiał literacki
różnych epok.

22. Obraz społeczeństwa w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych
przykładach.

23. Różne spojrzenia na wieś w literaturze. Przedstaw funkcjonowanie tego
toposu na przykładzie wybranych utworów.

24. Zanalizuj różne ujęcia motywu cierpienia na wybranych przykładach
literackich.

25. Konflikt pokoleń w literaturze. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

26. Wskaż różne sposoby ujęcia motywu powrotu na przykładzie wybranych
utworów literackich.

27. Przedstaw kreację istot nadprzyrodzonych i ich funkcję w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

28. Świat przedstawiony i kreacja bohaterów w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.

29. Oceń różne sposoby przedstawiania miasta na wybranych przykładach literackich XIX i XX wieku.

30. Władcy i władza. Omów problem na wybranych przykładach literackich z różnych epok.

31. Bóg i człowiek w tradycji literackiej. Zbadaj wzajemne relacje na wybranych utworach różnych epok.

32. Porównaj modele patriotyzmu w literaturze XIX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.

33. Literatura w służbie idei. Przedstaw problem na przykładach epok, które narzucały literaturze służebną rolę.

34. Tytuł, motto, ostatnia scena jako klucze do interpretacji dzieła literackiego. Omów na wybranych przykładach.

35. Na wybranych przykładach literackich omów funkcje motywu tańca.

36. Dwór ziemiański w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach.

37. Literackie portrety matek. Omów na wybranych przykładach.

38. Literatura pretekstem do rozważań na temat złożoności ludzkiej natury. Przedstaw swoje rozważania, odwołując się do wybranych utworów literackich.

39. Człowiek – bożym igrzyskiem, aktorem, marionetką, czy istotą świadomie kreującą swój los? Przedstaw różne próby rozstrzygnięcia tego problemu, przywołując wybrane utwory literackie różnych epok.

40. Wyobrażenia Polaków o godności, honorze i powinnościach wobec kraju. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów literatury dawnej i współczesnej.

41. Totalitaryzm sięga dusz ludzkich. Omów problem na wybranych przykładach literackich.

42. Literackie pary kochanków – od średniowiecza do współczesności. Omów na wybranych przykładach.

43. Holokaust w literaturze. Omów motyw martyrologii narodu żydowskiego na wybranych przykładach.

44. Motyw uczty i zabawy w dziełach literackich różnych epok. Omów na wybranych utworach literackich.

45. Różne oblicza samotności i postaci samotników. Omów na wybranych przykładach literackich.

46. Motyw snu w literaturze polskiej i obcej. Omów na podstawie wybranych przykładów z różnych epok.

47. Artysta i jego rola w różnych epokach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

48. Motyw Apokalipsy w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie na wybranych przykładach z różnych epok.

49. Sposoby kreacji bohaterów w powieści kryminalnej. Omów temat na wybranych przykładach.

50. Moralność – nawyk, stereotyp, nakaz, podstawa życia społecznego? Omów problem, charakteryzując postawy wybranych bohaterów literackich różnych epok.

51. Przedstaw ujęcia motywu nieszczęśliwej miłości w literaturze wybranych epok.

52. Portret kobiety. Omów odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.

53. Kreacje bohaterów zbuntowanych. Odwołaj się w swojej wypowiedzi do różnych przykładów literackich.

You may also like...

Facebook