Warunki rekrutacji

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły posługuje się wyłącznie kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może składać dokumenty do nie więcej niż trzech szkół ponadgimnazjalnych.

Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć;

  • poświadczoną kopię ukończenia gimnazjum,

  • poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,

  • kserokopię karty szczepień i kartę zdrowia,

  • 2 zdjęcia,

  • uczniowie starający się o przyjęcie do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 8 mają ponadto dołączyć zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego; dotyczy to uczniów – młodocianych pracowników,

  • uczniom wybierającym zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych i mechanik motocyklowy szkoła zapewnia zajęcia praktyczne – w związku z tym zaświadczenie nie jest wymagane.

Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału danej szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata, który nie posiada wymaganej liczby punktów, decyduje dyrektor szkoły.

Może Ci się również spodoba