Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Zgodnie z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2017 roku dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla ww. absolwentów zostaną Państwu przekazane dnia 26 maja 2017 r.

You may also like...

Facebook