Zasady rekrutacji – TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Do pierwszej klasy Technikum Nr 2 w zawodzie technik pojazdów samochodowych przyjmowani są uczniowie, którzy:

  • ukończyli gimnazjum
  • złożyli dokumenty
  • w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymali największą liczbę punktów
  • dostarczą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

Przy ustalaniu liczby punktów bierze się pod uwagę sumę punktów za egzamin gimnazjalny
i oceny uzyskane w gimnazjum z wybranych zajęć edukacyjnych i szczególnych osiągnięć ucznia.
Można uzyskać maksymalnie 100 punktów za egzamin gimnazjalny + maksymalnie 100 punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i szczególne osiągnięcia. Razem 200 punktów.

Zagadnienie Szczegółowa punktacja Punktacja maksymalna
JĘZYK POLSKI dopuszczający 2 18 punktów
dostateczny 8
dobry 14
bardzo dobry 17
celujący 18
MATEMATYKA dopuszczający 2 18 punktów
dostateczny 8
dobry 14
bardzo dobry 17
celujący 18
INFORMATYKA dopuszczający 2 18 punktów
dostateczny 8
dobry 14
bardzo dobry 17
celujący 18
ZAJĘCIA TECHNICZNE dopuszczający 2 18 punktów
dostateczny 8
dobry 14
bardzo dobry 17
celujący 18
ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM Z WYRÓŻNIENIEM 7 punktów
Stałe zaangażowanie w pracę społeczną w charakterze wolontariusza wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum. 3 punkty
Dodatkowe punkty za udział w zawodach wiedzy określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r., obowiązujące od 15 marca 2017r. 18 punktów
EGZAMIN GIMNAZJALNY: 100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
historia i wiedza o społ. – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
przedmioty przyrodnicze – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
język obcy nowożytny (poziom podstawowy) – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent maksymalnie 20 punktów
Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji maksymalnie 200 punktów

Może Ci się również spodoba